Το έργο Εταίροι Δραστηριότητες Θησαυρός Επικοινωνία Βιβλιογραφία

Το πλαίσιο
Στόχοι
Δραστηριότητες
Προϊόντα
Στόχοι

Το πρόγραμμα επιδιώκει:

Τη συγκριτική μελέτη και παρουσίαση της κοινής Ευρωπαϊκής κληρονομιάς στην αργυροχοΐα, με ιδιαίτερη αναφορά σε τρεις χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία

Τη δημιουργία «βοηθημάτων σχεδιασμού» για τους αργυροχόους, τα οποία βασίζονται σε εποπτικό υλικό και πληροφορές για την πλούσια παράδοση και την σύγχρονη πρακτική στην αργυροχοΐα των τριών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Την προώθηση της καινοτομίας στο σύγχρονο σχεδιασμό των αργυρών αντικειμένων με την κατάλληλη επιμόρφωση των αργυροχόων, ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να πειραματιστούν με τη σύγχρονη έκφραση των παραδοσιακών σχεδίων.
Τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ διαφορετικών Ευρωπαϊκών περιοχών και παραδόσεων και μεταξύ οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Τη διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεκμηρίωσης, και των εκπαιδευτικών ενεργειών του προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας www.silverart.org , τη διοργάνωση διεθνούς ημερίδας, εκθέσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδόσεων.
κορυφή σελίδας